Midi

Discussion in 'In Russian' started by elysey, Mar 11, 2011.

 1. elysey

  elysey New Member

  Joined:
  Aug 6, 2008
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Òîâàðèùè, íó ÷òî òàê è íåò ïîêà ðåøåíèÿ ñ MIDI ñèíòåçàòîðîì äëÿ kx3551 õ64 ?
   
 2. Eugene Gavrilov

  Eugene Gavrilov kX Project Lead Programmer and Coordinator

  Joined:
  Dec 7, 2002
  Messages:
  3,136
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  48
  Îòâåò: Midi

  à ÷òî èìåííî ñ íèì íå òàê?

  å.
   
 3. elysey

  elysey New Member

  Joined:
  Aug 6, 2008
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Îòâåò: Midi

  Ó ìåíÿ Q 6600, ASUS P5B, 8Gb, Windows 7 x64 Ìàêñèìàëüíàÿ. Ðàíüøå íà Win XP x32 âñ¸ ôóíêöèîíèðîâàëî, ñ ïåðåõîäîì íà õ64 è kx3551 õ64 ïðè ïîñòóïëåíèè ÌÈÄÈ ñèãíàëà íà ñèíòåçàòîð îò íåãî ñëûøåí òîëüêî êàêîé-òî õðèï. Ñóäÿ ïî äðóãèì ïîñòàì íà ýòîì ôîðóìå íå òîëüêî ó ìåíÿ îäíîãî. Ìîæåò ÿ íå òàê ÷òî-òî ïîäêëþ÷àþ ? Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ ïðèçíàòåëüíîñòü àâòîðó çà ðàçðàáîòêó äðàéâåðîâ.
   
 4. Galiego

  Galiego New Member

  Joined:
  Jan 19, 2012
  Messages:
  12
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Поддерживаю вопрос... Синты в студию!
   
 5. arheep

  arheep New Member

  Joined:
  Sep 5, 2012
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Îòâåò: Midi

  è ó ìåíÿ òàæå áåäà. íåóæåëè íåò ðåøåíèÿ? :-(
   
 6. arheep

  arheep New Member

  Joined:
  Sep 5, 2012
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Îòâåò: Midi

  à â îòâåò òèøèíà...
   

Share This Page